Tag: Hài Trường Giang

video

Hài Trấn Thành, Giờ dây thun

Hài Trấn Thành, tiểu phẩm "Giờ dây thun" ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài Trường Giang, Chiến hữu lưu linh

Hài Trường Giang với tiểu phẩm "Chiến hữu lưu linh" ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài Trường Giang, Dễ gì lừa hai lúa

Hài Trường Giang với tiểu phẩm "Dễ gì lừa hai lúa" ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài Trường Giang, Thói đời mà

Hài Trường Giang với tiểu phẩm "Thói đời mà". ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài chọn lọc – Trường Giang, Trấn Thành

Tiểu phẩm hài hay nhất của danh hài Trường Giang và danh hài Trấn Thành. ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài Trường Giang, Tấn Beo, Chuyện lề đường

Hài Trường Giang, Tấn Beo với tiểu phầm "Chuyện lề đường". ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365
video

Hài Trường Giang, Tui là Số 1

Danh hài Trường Giang với tiểu phẩm "Tui là số 1" biểu diễn cùng nhóm hài Trung Dân, Thanh Thủy. ► Website: http://giaitri365.org ► Facebook: https://www.facebook.com/giaitri365.org/ Giải trí 365